Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) firmaları iş yerinde çevresel şartlardan ve işin gerekliliklerinden kaynaklı risklerin en aza indirilmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi verilmesi ve çalışanların sağlık kontrollerinin ve takiplerinin yapılması işlerini yerine getirirler. Konya OSGB açısından oldukça ihtiyaç duyulan kentlerin başında yer alır. Dolayısıyla Konya İş Güvenliği hizmetleri için iyi bir OSGB’den hizmet almak yerinde olacaktır.

OSGB’lerin yerine getirdiği en önemli işlerin başında sağlıkla alakalı işlemler gelir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 15. maddesinde işverenin sağlık gözetimi ile sorumlu olduğu durumlar açıklanmıştır. Bu maddeye göre işverenler çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Ayrıca iş kazası, meslek hastalığı ya da sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri durumunda, işe giriş ve iş değişikliklerinde, işin devamı süresince, işyerinin niteliği ve tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen dönemlerde çalışanların sağlık kontrollerini yerine getirmek durumundadır.

Periyodik sağlık kontrolleri, iş yerinin tehlike derecesine göre değişen zamanlarda yapılır. Az tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç beş yılda bir, tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç üç yılda bir, çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanır. Ancak işyeri hekiminin gerekli gördüğü durumlarda bu süreler kısaltılabilir.

Gerek işe giriş muayenelerinde gerekse de periyodik sağlık kontrollerinde iş yerinin tehlike durumu ve çalışma şartlarına göre akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, odyometri, portör muayenesi, hepatit taraması ve aşılama, 18 parametreli tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, kanda ve idrarda ağır metal tayini, biyokimyasal kan testleri, elektrokardiyografi (EKG), koruyucu aşılar ve genel fizik muayene yapılır. Bu tetkikler hastanelerde yapılacağı gibi OSGB’ler tarafından sağlanan mobil sağlık taramaları ile de yapılır. Konya, sanayi merkezlerinin yoğunlukta yer aldığı bir il olduğundan dolayı mobil sağlık hizmetleri sunan OSGB’ler de vardır. Konya Mobil Sağlık hizmetleri ile işe giriş ve periyodik sağlık kontrollerinin çok rahat bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün olur.