Yandex.Metrica
Çalışma Süresi Hesaplayın
BeyHekim OSGB

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri

( Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 )
( Çalışanların İSG Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hk Yön Madde 5 )

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

 • Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
 • Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
 • Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

 • İşveren, çalışanlarına asgari yan tarafta belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
 • İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3(üç) yılda en az bir defa, en az 8(sekiz) saat.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2(iki) yılda en az bir defa, en az 12(on iki) saat.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa, en az 16(on altı) saat.

EĞİTİM KONULARI

1. Genel Konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik Konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma